a

Podem definir una zona ATEX com "Zona en la que poden formar atmosferes explosives, en condicions habituals de treball, en quantitats tals que, resulti necessària l'adopció de precaucions i mesures especials per protegir la Seguretat i la Salut de les persones treballadores."

En funció d'això, hem d'identificar aquestes zones, sobre les quals, després, s'actuarà amb les mesures de prevenció o mitigació de l'explosió.

Com identifiquem les zones amb risc ATEX?

El primer indicatiu de presència d'una zona amb risc d'ATEX serà la presència o ocupació d'una substància que, segons l'estat i temperatura en què es trobi, pugui generar una atmosfera potencialment explosiva.

En el cas de gasos, qualsevol gas que tingui característiques d'explosivitat, haurà de ser tingut en compte. Alguns exemples:

  • Metà, propà, butà.
  • Òxid d'etilè, acetilè.

Haurà de tenir-se en compte el seu ús: no serà el mateix nivell de risc el derivat de la presència d'una substància amb ocupació en obert, que la mera presència d'un envàs de gas tancat, en una empresa que es dedica al seu transport. El risc existirà, però seria trivial, o tolerable, amb les Mesures Preventives corresponents, i no serà considerada com a zona ATEX, per no ser una condició habitual de treball.

En el cas de líquids:

Aquells amb temperatura d'inflamació per sobre de la temperatura d'ocupació, seran els productes que emeten vapors inflamables, per la qual cosa s'han de tenir en compte. Igualment, aquells líquids amb temperatura d'inflamació per sota de la temperatura d'ocupació, tot i que no produeixin vapors inflamables, podrien ser origen d'atmosferes explosives si es pogués produir un aerosol o boira. Alguns exemples:

  • Per temperatura d'inflamació baixa: Gasolines, alcohols, dissolvents, derivats lleugers del petroli.
  • Per temperatura d'inflamació alta (boires, etc.): gasoil, parafines, etc.

A l'igual que en el cas anterior, la forma de disposició, manipulació, transvasament i ocupació serà fonamental a l'hora de valorar el risc.

En el cas dels sòlids, aquelles substàncies combustibles que es trobin en la granulometria adequada, podran generar atmosferes explosives. Hi taules sobre aquesta grandària de partícula, però, tot i això, les taules de dades de seguretat només s'utilitzen a títol d'orientació, perquè els valors depenen del repartiment granulomètrica i de la forma de les partícules, de el contingut d'humitat i de la presència d'additius, fins i tot en petites proporcions.

És important llegir i conèixer totes les indicacions per realitzar un correcte ús de les substàncies o productes que manipulem.

¿Te ha gustado el contenido?

 SUSCRÍBETE

ENTRADAS RELACIONADAS