a

Acceso a tienda

Contacto

Els requisits de seguretat dels equips de treball

22 February 2022

A la normativa sobre Prevenció de Riscos Laborals, s’estableix que un equip de treball és “qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzat a la feina”. Per tant, aquesta definició engloba multitud d’elements que una persona treballadora pot fer servir habitualment: eines (manuals i elèctriques), màquines més o menys complexes, equips de mesurament, fins i tot vehicles.

Per a una empresa, hi ha l’obligació que qualsevol equip de treball que posi a disposició de les persones treballadores, sigui segur i adequat a la feina. Això es regula al Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, a fi que l’ús de qualsevol equip revista els menors riscos possibles, per a qui els utilitza i el seu entorn.

.

equipos de trabajo en prevencion de riesgos laborales para aumentar la seguridad
Equipos de seguridad
 

Quins requisits s’estableixen per als equips de treball?

La normativa aplicable, esmentada anteriorment, estableix dos requisits fonamentals, per a tots els equips de treball:

1.- Que aquests equips compleixin qualsevol normativa específica que li sigui aplicable.

2.- Que aquests equips compleixin els aspectes recollits a l’annex I del R.D. 1215/1997.

La primera d’elles, relativa al compliment de qualsevol normativa que li sigui aplicable, s’ha d’entendre com una cosa bàsica i inherent a l’adquisició i l’ocupació de qualsevol producte. Al mercat legal, cal complir amb totes les normes perquè un producte pugui sortir a la venda. Un dels requisits més coneguts és el marcatge CE, que acredita que aquest producte ha estat fabricat tenint en compte normatives europees, sempre que existeixin per a les seves característiques (p.ex. per a totes les màquines). En altres casos, quan no sigui procedent el marcatge CE, hi podrà haver altres requisits de consum, higiene, envasat, etc.

Quan l’adquisició és d’un equip de segona mà, l’empresa hauria d’observar amb deteniment aquest requisit, ja que el propietari anterior ha pogut modificar, alterar, o desprotegir alguna part de l’equip, deixant de ser un equip apte per a la venda.

La segona condició, relativa a l’annex I del R.D. 1215/1997, fa referència a una sèrie d’ítems de caràcter bàsic, i generals, que tot equip de treball ha de complir per poder ser posat a disposició dels treballadors per a la seva feina. Aquest annex I es divideix en tres parts:

  • Requisits generals aplicables a tots els equips. Contempla aspectes com la senyalització dels comandaments, la dotació de parades d’emergències segons escaigui, la identificació de les fonts d’energia, la protecció d’elements agressius, o els riscos d’exposició a cremades, risc elèctric, etc.
  • Requisits específics per als equips d’elevació de càrregues, contenint obligacions quant a identificació de càrregues màximes que es poden elevar, estabilitat dels equips, sistemes de comandaments, etc.
  • Requisits específics per als equips mòbils. Font de riscos important, els equips de treball mòbils, automotors o no, han de complir aquest apartat: senyalització lluminosa de presència, protecció per ocupació en atmosferes agressives, estabilitat, etc.

 

Com pot complir l’empresa amb aquests requisits?

Un cop analitzats els requisits de seguretat, és altament recomanable que les empreses segueixin unes directrius bàsiques quant a la utilització dels equips:

1.- Adquisició d’equips nous al mercat legal, dins del marc de la Unió Europea. D’aquesta manera ens assegurem que l’equip adquirit compleix la normativa aplicable. És important desar factures d’adquisició i manual d’instruccions, així com qualsevol altra documentació que acompanyi l’equip. En cas que l’equip incorpori CE, haurà d’anar acompanyat de l’anomenada Declaració CE de conformitat.

Normalment, per similitud de normatives, el fet que un equip de treball disposi de marcatge CE implicarà que complirà, en la majoria dels casos, amb l’annex I del R.D. 1215/1997, encara que no és estrany que l’autoritat laboral exigeixi una verificació després de l’adquisició.

2.- En el cas d’equips de treball de segona mà, ja existents a l’empresa, llogats o cedits, etc.: Disposar de la documentació de l’equip, i verificar que compleixen amb l’annex I del R.D. 1215/1997. Això ho podria fer l’empresa amb mitjans propis, si disposa d’una organització en PRL interna, o bé contractant amb Serveis de Prevenció Aliens.

3.- Manteniment i revisions. És crucial garantir el manteniment dels equips en el seu estat original, realitzant les reparacions, substitucions i manteniments preventius marcats pel fabricant. No s’han de modificar ni alterar els equips, doncs en aquest cas ens convertiríem en fabricant, assumint responsabilitats dels equips alterats. I és molt recomanable fer una anàlisi de compliment de l’annex I del R.D. 1215/1997 en cas de modificacions en el funcionament, canvis d’ubicació, muntatges i desmuntatges, etc.

José Manuel Blázquez – Responsable de l’Especialitat de Seguretat en el Treball

¿Te ha gustado el contenido?

 SUSCRÍBETE

ENTRADAS RELACIONADAS

 
 
 

Comentaris

Deixa un comentari

La teva adreça de correu electrònic no serà publicada. Els camps obligatoris estan marcats amb *

Responsable: Vitaly Health Services, S.L.  +info

Finalidad: Gestión de las solicitudes de los usuarios    +info

Legitimación: Consentimiento interesado +info

Destinatarios: Otras empresas de Vitaly Health Services, S.L.   +info

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional +info

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos en nuestro Aviso Legal 

No hi ha comentaris

    Icono WhatsApp