a

Acceso a tienda

Contacto

Treballs en proximitat a elements d’ alta tensió: mesures de seguretat i prevenció

24 January 2024

Els treballs en proximitat a elements d’alta tensió representen un risc significatiu per a la salut i seguretat de les persones.  Durant l’execució de les seves tasques, el personal afectat entra, o pot entrar  a la zona de proximitat, sense arribar a la zona de perill, bé sigui amb una part del seu cos, o amb les eines, equips, dispositius o materials que manipuli.

 

És fonamental comptar amb un coneixement exhaustiu de les disposicions legals i tècniques que regulen aquest tipus de treballs, així com implementar les mesures de seguretat adequades per prevenir accidents i protegir la integritat del personal afectat. En aquest article, analitzarem les disposicions mínimes establertes en el Reial decret 614/2001, de 8 de juny, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric, específicament en relació amb els treballs en proximitat a elements en tensió.

 
 

Disposicions generals

En tot treball en proximitat a elements en tensió, els treballadors han de romandre fora de la zona de perill i el més allunyats d’ella que el treball permeti. S’entén per zona de perill o zona de treballs en tensió, l‘espai al voltant dels elements en tensió en el qual la presència d’ una persona desprotegida suposa un risc greu i imminent que es produeixi un arc elèctric, o un contacte directe amb l’ element en tensió, tenint en compte els gestos o moviments normals que pot efectuar el treballador sense desplaçar-se.

On no s’interposi una barrera física que garanteixi la protecció enfront d’ aquest risc, la distància des de l’ element en tensió al límit exterior d’ aquesta zona serà la indicada a la taula 1.

 

 

Preparació del treball 

En primer lloc, s’haurà d’identificar els possibles perills corresponents a l‘existència d’elements en tensió en les immediacions del lloc on s’iniciaran els treballs (per exemple línia aèria d’alta), encomanant a un treballador qualificat la determinació de la viabilitat del treball en proximitat per poder realitzar-lo en condicions segures i sense penetrar a la zona de perill, delimitada per la distància DPEL indicada a l’annex I del Reial Decret 614/2001.  Per a això, haurà de tenir en compte entre altres aspectes, les dimensions o longitud de les eines o objectes que porti el personal afectat i la distància que cal respectar respecte a la zona de perill. 

Si el treball és viable, s’han d’adoptar les mesures de seguretat necessàries per reduir el nombre d’elements en tensió i les zones de perill dels elements que romanguin en tensió. Això s’aconsegueix, sempre que sigui viable, mitjançant la supressió de tensió i, si no és possible, mitjançant la col·locació de pantalles, barreres, envolupants o protectors aïllants que garanteixin la seva eficàcia protectora. En cas que continuïn existint elements en tensió amb zones de perill accessibles, s’ha de delimitar la zona de treball i s’ha d’informar els treballadors sobre els riscos existents i les precaucions a prendre.

A més, en les empreses les activitats habituals de les quals comportin la realització de treballs en proximitat d’elements en tensió, particularment si tenen lloc fora del centre de treball, l’empresari haurà d’assegurar-se que el personal posseeixi coneixements que els permetin identificar les instal·lacions elèctriques, detectar els possibles riscos i obrar en conseqüència.

 

Preparació del treball 

En primer lloc, s’haurà d’identificar els possibles perills corresponents a l‘existència d’elements en tensió en les immediacions del lloc on s’iniciaran els treballs (per exemple línia aèria d’alta), encomanant a un treballador qualificat la determinació de la viabilitat del treball en proximitat per poder realitzar-lo en condicions segures i sense penetrar a la zona de perill, delimitada per la distància DPEL indicada a l’annex I del Reial Decret 614/2001.  Per a això, haurà de tenir en compte entre altres aspectes, les dimensions o longitud de les eines o objectes que porti el personal afectat i la distància que cal respectar respecte a la zona de perill. 

Si el treball és viable, s’han d’adoptar les mesures de seguretat necessàries per reduir el nombre d’elements en tensió i les zones de perill dels elements que romanguin en tensió. Això s’aconsegueix, sempre que sigui viable, mitjançant la supressió de tensió i, si no és possible, mitjançant la col·locació de pantalles, barreres, envolupants o protectors aïllants que garanteixin la seva eficàcia protectora. En cas que continuïn existint elements en tensió amb zones de perill accessibles, s’ha de delimitar la zona de treball i s’ha d’informar els treballadors sobre els riscos existents i les precaucions a prendre.

A més, en les empreses les activitats habituals de les quals comportin la realització de treballs en proximitat d’elements en tensió, particularment si tenen lloc fora del centre de treball, l’empresari haurà d’assegurar-se que el personal posseeixi coneixements que els permetin identificar les instal·lacions elèctriques, detectar els possibles riscos i obrar en conseqüència.

Realització del treball en proximitat

Quan les mesures adoptades no siguin suficients per protegir el personal afectat davant el risc elèctric, els treballs seran realitzats per treballadors autoritzats, o sota la vigilància d’un d’aquests, prenent-se prèviament, mesures de delimitació i informació.  En l’acompliment de la seva funció de vigilància, els treballadors autoritzats hauran de vetllar pel compliment de les mesures de seguretat i controlar, en particular, el moviment del personal i objectes en la zona de treball, tenint en compte les seves característiques, els seus possibles desplaçaments accidentals i qualsevol altra circumstància que pogués alterar les condicions en què s’ ha basat la planificació del treball. La vigilància no serà exigible quan els treballs es realitzin fora de la zona de proximitat o en instal·lacions de baixa tensió.

Disposicions particulars

El Reial decret 614/2001 estableix disposicions particulars en relació amb:

  • L’accés a recintes de servei i envolupants de material elèctric, els quals queden reservats a personal autoritzat o qualificat, així com a personal informat prèviament sobre els riscos existents i les precaucions que cal adoptar i que estigui permanentment sota la vigilància d’algun treballador autoritzat o qualificat.
  • Obres i altres activitats en les quals es produeixin moviments o desplaçaments d’equips o materials a la rodalia de línies aèries, subterrànies o altres instal·lacions elèctriques. En aquests casos, s’hauran d’identificar prèviament les possibles línies existents, adoptant mesures preventives que evitin trencaments d’aïllament d’elements en tensió protegits i/o estudiant la viabilitat per desviar o deixar sense tensió aquelles línies elèctriques o elements en tensió desprotegits en funció de l’anàlisi dels moviments de les màquines, equips i materials que poden entrar en contacte amb elements en tensió o envair zones de perill.  Addicionalment, es restringirà la utilització de materials com ara escales de mà o objectes metàl·lics de gran longitud i es tindrà en compte els moviments incontrolats de cables o filferros que poden entrar en contacte amb elements en tensió; per exemple: quan poden caure sobre els conductors d’ una línia a causa d’ un trencament o pel moviment en forma de llac causat per aquest trencament. Per evitar abasts de línies o elements en tensió per maquinària i equips mòbils, s’haurà d’estudiar l’adopció de mesures tals com la instal·lació d’obstacles que limitin els seus moviments, presència de treballadors autoritzats o qualificats que realitzin tasques de vigilància, instal·lació de pòrtics limitadors d’alçada adequadament senyalitzats, etc.

Conclusions

Els treballs en proximitat a elements d’alta tensió requereixen una planificació i preparació adequades, així com la implementació de mesures de seguretat específiques. És fonamental complir amb les disposicions legals establertes en el Reial decret 614/2001 i garantir que els treballadors estiguin degudament qualificats i equipats per realitzar aquests treballs de manera segura. 

 

Raúl Alemany Mengual.

Director Tècnic Àrea Seguretat en el Treball.

¿Te ha gustado el contenido?

 SUSCRÍBETE

ENTRADAS RELACIONADAS

 
 
 
El papel crucial de las hormonas en tu salud

El papel crucial de las hormonas en tu salud

En el fascinante mundo del cuerpo humano, las hormonas son las protagonistas silenciosas que influyen en casi todos los aspectos de nuestra salud física y mental. Estas mensajeras químicas juegan un papel crucial en la regulación de diversas funciones corporales

Comentaris

Deixa un comentari

La teva adreça de correu electrònic no serà publicada. Els camps obligatoris estan marcats amb *

Responsable: Vitaly Health Services, S.L.  +info

Finalidad: Gestión de las solicitudes de los usuarios    +info

Legitimación: Consentimiento interesado +info

Destinatarios: Otras empresas de Vitaly Health Services, S.L.   +info

Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional +info

Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de datos en nuestro Aviso Legal 

No hi ha comentaris

    Icono WhatsApp